本文へ移動
メニューへ移動
Jusho-chi-gai sesshu o pagbabakuna (COVID-19 vaccine) sa labas ng nakarehistrong address

Tungkol sa Jusho-chi-gai sesshu o pagbabakuna (COVID-19 vaccine) sa labas ng nakarehistrong address

Ang pahina na ito ay naglalaman ng impormasyon para sa mga nais makatanggap ng pagbabakuna para sa COVID-19 vaccine sa labas ng lungsod, at mga taong nakarehistro ang address sa ibang lungsod na nais makatanggap ng bakuna sa Toyohashi City.

 

Mga taong target para sa Jusho-chi-gai sesshu

 • Mga taong kasalukuyang nasa ospital o nakapasok sa isang pasilidad

   

 • Mga taong magpapabakuna sa bahay mula sa pagbisita ng institusyong medikal mula sa labas ng lungsod.

   

 • Mga taong nasalanta ng sakuna

   

 • Mga taong nasa kustodiya, detensyon, nakabilanggo

   

 • Mga taong nahihirapan mag-apply sa munisipyo

Hindi kailangan ng aplikasyon. Mangyaring kumonsulta sa institusyong medikal at pasilidad

 • Mga taong may “family doctor” na nasa labas ng lungsod o mga taong may malubhang karamdaman na babakunahan sa ilalim ng tumitinging doktor.

   

 • Mga taong magpapabakuna sa isang kilalang institusyong medikal dahil may mataas na peligro ng epekto nito.

Hindi kailangan ng aplikasyon. Mangyaring kumonsulta sa institusyong medikal.

 • Mga taong umuwi sa kanilang mga magulang para sa panganganak

   

 • Mga estudyante na kasalukuyang nasa boarding house sa malayong lokasyon

   

 • Mga empleyado na malayo sa sariling pamilya

   

 • Mga taong nakaranas ng DV・stalking・pang-aabuso, atbp.

Kailangan ng aplikasyon

Mangyaring mag-apply sa munisipyo kung nasaan ang institusyong medikal atbp. na ninanais mong makatanggap ng pagbabakuna.

 

※Maaari mong makita ang pamamaraan ng aplikasyon at impormasyon sa mga institusyong medikal sa labas ng lungsod saCorona Vaccine Navi外部サイトへのリンク

 

Para sa mga hindi mamamayan ng ToyohashiParaan ng pag-apply kung nais mong magpabakuna sa Toyohashi City

 

 • Sa kasalukuyan, ang mga taong nasa edad 80 taong gulang pataas ang maaaring mag-isyuhan ng sertipiko para sa abiso ng pagbabakuna sa labas ng address o Jusho-chi-gai sesshu todokede zumisho. Para sa mga may edad 65 pataas, ang jusho-chi-gai sesshu todokede zumisho ay ipapadala kasabay ng kupon ng Toyohashi City.

 • Sa araw ng pagbabakuna, mangyaring dalhin ang kupon at pre-examination slip mula sa munisipyo kung saan ka nakarehistro at ipakita ang sertipiko ng abiso sa pagbabakuna sa labas ng address o jusho-chi-gai sesshu todokede zumisho.

 • Hindi maaaring mag-apply sa Call Center.

  ○Ang paraan ng aplikasyon ay nakasaad sa ibaba.

  • Aplikasyon sa pamamagitan ng internet

  Aplikasyon gamit

  ang 「Corona Vaccine Navi」

  1.Mangyaring ihanda ang inyong kupon.

  2.I-click ang 「住所地外接種届出」 sa Corona Vaccine Navi, at piliin ang 「愛知県豊橋市」 para sa 「居住地市町村 (munisipalidad na nais mong magpabakuna)」

  3.Mangyaring ilagay ang mga kinakailangang impormasyon(numero ng kupon, lugar kung saan nakarehistro ang inyong juminhyo, katayuan ng pagbabakuna, dahilan ng pagsumite ng abiso)

  4.Mangyaring lagyan ng check ☑ ang 「利用規約とプライバシーポリシーに同意する」 suriin ang mga nilalaman, at mag-apply.

  5.Pagkatapos makumpleto ang aplikasyon, lalabas sa screen ang jusho-chi-gai sesshu todokede zumisho, kaya mangyaring i-print ito o i-screen capture.

  • Aplikasyon sa pamamagitan ng koreo

  Mangyaring isulat ang mga kinakailangang impormasyon sa application

  formjusho-chi-gai sesshu todoke)at ipadala sa Toyohashi-shi Hokenjo

  Kansen-sho Taisaku-shitsu. Pagkatapos itong matanggap ay ipapadala

  ang jusho-chi-gai sesshu todokede zumisho.

  (10 araw ang kailangan upang maihanda ang dokument)

   

  【Address na padadalan】

  〒441-8539

  Toyohashi-shi Nakano-cho Aza Nakahara 100 Banchi

  Toyohashi-shi HokenjoKansen-sho taisaku-shitsu

  Shingata Koronawakuchin tanto-ate

  • Aplikasyon sa Madoguchi

  Magpunta sa Toyohashi-shi Hokenjo Kansen-sho Taisaku-shitsu at

  duon magsulat ng application formjusho-chi-gai sesshu todoke

  Pagkatapos itong matanggap ang jusho-chi-gai sesshu todokede zumisho

  ay ipapadala sa pamamagitan ng koreo o kaya ay kunin mismo ito sa

  Madoguchi. (10 araw ang kailangan upang maihanda ang dokumento)

  【Oras ng pagtanggap】

  8:30am~5:15pm (Lunes~Biyernes lamang)