本文へ移動
メニューへ移動
3rd dose kailan Mass Vaccination 2022-1-20

Impormasyon tungkol sa advance vaccination para sa COVID-19 vaccine (3rd dose) at pagpapatupad ng Mass Vaccination

Ang araw ng pagbibigay ng bakuna para sa COVID-19 vaccine(3rd dose)ay mapapabilis.
Dagdag pa rito, magsasagawa rin ng mass vaccination sa Public Health Center simula sa Pebrero.

 

1. Petsa kung kailan mababakunahan ng “booster”(3rd dose)

Mga taong maaaring mabakunahan

Petsa kung kailan mababakunahan ng booster

()

Mga matatanda

6 na buwan o higit pa ang nakalipas

Mula sa araw pagkatapos mabakunahan ng 2nd dose

()

 

  Mga taong wala pang 65 taong gulang

7 buwan o higit  pa ang nakalipas

Mula sa araw pagkatapos mabakunahan ng 2nd dose

 

 

2. Petsa ng pagpapadala ng kupon sa mga matatanda
 ○Iskedyul ng pagpapadala ng kupon para sa pagbabakuna

Petsa kung kailan nabakunahan ng 2nd dose

Petsa kung kailan ipapadala ang kupon para sa   3rd dose (booster)

Hunyo 130, 2021

Enero 13, 2022Huwebes

Hulyo 115, 2021

Enero 25, 2022Martes

Hulyo 16Agosto 15, 2021

Pebrero 1, 2022Martes

Agosto 16~31, 2021

Pebrero 10, 2022 (Huwebes)

Setyembre 1~15, 2021

Pebrero 25, 2022 (Biyernes)

Setyembre 16~30, 2021

Marso 11, 2022 (Biyernes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


※Ipapaalam namin sa inyo ang iskedyul ng pagpapadala ng kupon para sa mga taong may edad 65 taong gulang pababa sa sandaling makumpirma namin ang supply ng bakuna.

 

3. Mass Vaccination na ipapatupad sa lungsod

Lugar

Petsa

Simula ng reserbasyon

Bilang ng taong babakunahan

Public Health Center

(Hoippu)

100, Nakahara, Nakano, Toyohashi

Pebrero 13, 2022 (Linggo)

Pebrero 6, 2022 (Linggo)
8:30am

840

tao

kada araw

Pebrero 20, 2022 (Linggo)

Pebrero 27, 2022 (Linggo)

Pebrero 20, 2022 (Linggo)
8:30am

Marso 6, 2022 (Linggo)

Marso 13, 2022 (Linggo)

Marso 6, 2022 (Linggo)
8:30am

Marso 20, 2022 (Linggo)

※Ang iskedyul ay nakatakdang buksan sa Hulyo. Para sa iba pang mga iskedyul, ipapaalam namin kaagad ito sa oras na ito ay mapagdesisyunan.


Oras ng pagbubukas  9:00am~4:00pm
Target     Mga taong pinadalhan ng lungsod ng Toyohashi ng kupon para sa pagbabakuna ng booster(3rd dose)

Paraan ng pagpapareserba   Toyohashi City WEB Reservation Site /o tumawag sa Toyohashi COVID-19 Vaccine Call Center
Gagamiting bakuna Bakuna   na gawa ng Moderna
※Ang 3rd dose (booster) para sa bakuna na gawa ng Moderna ay kalahati ng dami ng sa 1st at 2nd dose.
※Pinahihintulutan na gumamit ng alternatibong bakuna para sa 3rd dose, at ang mga
nabakunahan ng Pfizer vaccine para sa 1st at 2nd dose ay maaari ding mabakunahan
ng Moderna vaccine para sa 3rd dose.

【Rekomendasyon】
※Para sa mga magpapabakuna sa institusyong medikal, may mga lugar na nagbabakuna ng Pfizer vaccine at may mga lugar na nagbabakuna ng Moderna vaccine. Mangyaring kumpirmahin ang uri ng bakuna kapag kayo ay nagpareserba.
※Ang mga listahan ng institusyong medikal kung saan maaaring magpabakuna at paraan ng pagpapareserba ay nakalakip sa ipapadalang sobre kasama ng kupon.
Mangyaring tingnan ang 「Listahan ng mga institusyong medikal na nagpapatupad ng bakuna para sa “booster”(3rd dose)」o kaya ay ang HP ng Toyohashi.

4. Toyohashi COVID-19 Vaccine Call Center
Tatanggap ng reserbasyon simula Enero 24, 2022 (Lunes)
・ Bukas araw-araw 8:30am~5:15pm
(May interpreter sa English, Portuguese at Spanish tuwing Lunes~Biyernes lamang)

Telepono 0570-09-5670(may bayad ang pagtawag)

 

 

Makipag-uganayn sa Toyohashi Public Health Center
“Kansenshou Taisaku Shitsu”(TEL. 0532-39-9112)