背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
Kahilingan ng pag-isyu ng home medical treatment certificate

Tungkol sa Home Medical Treatment Certificate dahil sa Covid-19(新型コロナウイルス感染症自宅療養証明書について)

Tungkol sa sertipiko ng Home medical treatment para sa Covid-19

Isang dokumentong nagpapatunay na na-diagnose ka na may impeksyon sa Covid-19 at nagpapagaling 
sa bahay(Japanese lang).

※Na-diagnose na may impeksyon sa Covid-19 hanggang Mayo 7, 2023, tanging ang「mga naabisuhan ng isang doktor」ang karapat-dapat.
Ang isang sertipiko ng Medical treatment ay hindi maaaring maibigay sa「mga hindi pa naabisuhan ng isang doktor」.
※Hindi ito maaaring ibigay sa mga hindi nagpapagaling sa bahay sa loob ng mahabang panahon tulad ng pagtatapos ng panahon ng medikal na paggamot bago ang petsa ng pagdiskubre(petsa ng diagnosis).
※Ang sertipiko ay hindi maaaring ibigay sa klase ng mga Individual Insurance Companies, atbp.
Noong Setyembre 1, 2022, bilang tugon sa kahilingan mula sa Financial Services Agency, mga kumpanya ng life insurance, napag-alaman na dapat bigyan ng konsiderasyon ang administratibong konstruksyon na hindi nangangailangan ng mga institusyong medikal o sa Public Health Center na mag-isyu ng mga sertipiko ng pangangalagang medikal kapag nagbabayad ng mga benipisyo, atbp. Bilang karagdagan, hiniling ng gobyerno na ang mga kumpanya at paaralan ay hindi nangangailangan ng medikal na sertipiko.

Mga nilalaman ng sertipikasyon
Ang nilalaman na i-certify ng Home medical treatment certificate ay mula sa araw na iniulat ng institusyong medikal sa Toyohashi City Public Health Center na na-diagnose na may impeksyon sa Covid-19 hanggang sa araw na tapusin ang medikal na paggamot.
Bilang karagdagan, batay sa abiso mula sa Ministry of Health, Labor & Welfare, kung makumpirma na ang panahon ng paggamot sa bahay ay nasa loob ng 10 araw, ang petsa ng pagwawakas ng paggamot ay tatapusin(※). Sa kasong ito, tanging ang petsa ng pagsisimula ng medikal na paggagamot sa bahay ang dapat sertipikado, hindi ang panahon ng medikal na paggagamot.
(※)Nakatanggap kami ng maraming katanungan tungkol sa pagtanggal sa panahon ng paggagamot sa bahay, ngunit nakipag-usap na ang Ministry of Health, Labor & Welfare sa Japan Medical Association, Financial Services Agency, Life Insurance Association ng Japan. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin.
【Dapat tandaan】

・Para sa patunay ng panahon ng medikal na paggamot sa Hotel, mangyaring makipag-ugnayan sa Aichi Prefecture(TEL. 052-961-2111 at sabihin sa kanila ang「shingata korona uirusu kansensho no shukuhaku ryoyou ni okeru zaisho shomei/patunay ng lugar para sa paggamot sa pasilidad na tutuluyan dahil sa Covid-19」).
・Para sa patunay ng panahon na nasa ospital, mangyaring makipag-ugnayan sa institusyong medikal kung saan ka na-admit.

・Ang medikal na paggamot ay hindi maaaring sertipikado para sa panahon bago ma-diagnose na may impeksyon sa Covid-19 sa isang institusyong medikal. Bilang karagdagan, hindi ito mapatunayan kahit na ikaw ay nagpasya sa sarili na tumanggap ng medikal na paggagamot sa bahay.

(halimbawa)Noong Abril 30 nagkaroon ng mga sintomas at nagpasya sa sarili na tumanggap ng medikal na paggagamot sa bahay. Noong Mayo 3, pumunta sa isang institusyong medikal at nagpasuri, Mayo 4 napag-alaman na positive para sa Covid-19. Kung nakatanggap ka ng abiso mula sa Toyohashi City Public Health Center noong Mayo 7 na kakanselahin ang iyong medikal na paggamot, hindi na kailangang ilagay ang petsa ng pagtatapos sa iyong sertipiko ng Home medical treatment dahil ang iyong medikal na paggagamot sa bahay ay mula Mayo 4 hanggang Mayo 7. 

jitakuryouyou

Aplikasyon para sa pag-issue ng sertipiko ng Home medical treatment 

Kung kailangan mong magpa-isyu ng sertipiko ng Home medical treatment dahil sa mga dahilan tulad ng hindi mo magamit ang My HER-SYS, mangyaring mag-apply. 
※Ang mga na-diagnose na may impeksyon sa Covid-19 hanggang Mayo 7, 2023 at naabisuhan ng isang doktor at nakatanggap ng tawag sa mula sa Public Health Center para sa health observation, ipapadala ito mula sa Public Health Center pagkatapos ng panahon ng medikal na paggagamot. Walang aplikasyon ang kinakailangan.

【Pag-apply sa pamamagitan ng telepono】
Mangyaring tumawag sa Toyohashi city Public Health Center Infectious Disease Control Office(TEL. 0532-39-9189 weekdays 8:30am~5:15pm).
Sa oras ng pag-apply, hihingin namin ang HER-SYS ID, mailing address na may zipcode, atbp.
【Pag-apply sa Counter】
Mangyaring pumunta sa Infectious Disease Control Office sa 2nd floor ng Toyohashi City Public Health Center(Hoippu).(weekdays 8:30am~5:15pm)。
Pagdating mo sa Counter, huwag kalimutan ang iyong HER-SYS ID at personal ID.
Mga dapat tandaan
●Ang aplikasyon ay dapat gawin ng taong tumanggap ng medikal na paggamot(sa kaso ng mga menor de edad, kailangan ang magulang/tagapag-alaga).
●Ang mga individual forms tulad ng mga insurance companies ay hindi maaaring gamitin para sa sertipikasyon.
●Isang sertipiko ang ibibigay para sa bawat aplikasyon. Kung kailangan mo ng higit sa isa, mangyaring i-copy mo ito.
●Kung hindi ka nakatanggap ng diagnosis sa isang institusyong medikal at gumamit ng isang test kit sa bahay, hindi ito mapatunayan dahil hindi ka nag-report sa Public Health Center (Hokenjo).
●Kung ikaw ay magpasuri sa isang institusyong medikal ngunit hindi pa nasusuri, ang tinatawag na「deemed positive/sa palagay ay positive」, hindi ito mapatunayan dahik hindi ka nag-report sa Public Health Center (Hokenjo).

Panahon hanggang sa ma-issue

Ang mga nag-apply sa telepono ay ipapadala sa sandaling makumpirma ang mga nilalaman.
Ang mga nag-apply sa Counter ay ipapadala sa sandaling makumpirma ang mga nilalaman.

 

 

【Sa mga nag-aplay para sa pag-isyu ng home medical treatment certificate】

↓↓↓Papadalan kayo ng ganitong liham ↓↓↓

 

※ Ito ay isang sample ng isinalin na mga dokumento sa ibang wika. Mangyaring gamitin ito bilang isang reperensiya.

※ Ang mga dokumento na maaaring magamit bilang sertipiko ay nakasulat sa wikang Hapon lamang.

 sample1sample2

 

Makipag-uganayan sa Toyohashi Public Health Center
“Kansenshou Taisaku Shitsu”(TEL 0532-39-9112)