背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
Kahilingan ng pag-isyu ng home medical treatment certificate

Tungkol sa Home Medical Treatment Certificate dahil sa Covid-19(新型コロナウイルス感染症自宅療養証明書について)

Ang sertipiko na ito(na inilabas lamang sa wikang Japanese)ay nagpapatunay na ikaw ay nagpositibo sa Covid-19 at ikaw ay nasa “Home Medical Treatment”, magiging posible na mag-isyu ng dokumento sa mga taong kailangang mag-aplay para sa mga benepisyo ng Health Insurance, Life Insurance, atbp.

※Hindi ito ibibigay sa mga taong hindi naka-Home Medical Treatment.

Hindi ito ibibigay sa mga “Form of Individual Insurance Company, atbp.

Noong Setyembre 1, 2022, bilang tugon sa kahilingan mula sa Financial Services Agency (FSA), hiniling ng gobyerno sa mga miyembro ng mga kumpanya ng life insurance na huwag hilingin sa mga institusyong medikal at public health center na mag isyu ng medical certificate kapag nagbabayad ng mga benepisyo, atbp. Bilang karagdagan, hiniling ng gobyerno na ang mga kumpanya at paaaralan ay hindi nangangailangan ng medical treatment certificate.

 


■Nilalaman ng Sertipiko

Batay sa abiso mula sa Ministry of Health, Labor & Welfare, kung makumpirma na ang Home Medical Treatment Period ay nasa loob ng 10 araw, ang petsa ng pagtatapos ng medikal na paggamot ay aalisin. Sa kasong ito, pinatutunayan ang petsa ng pagsisimula ng Medical Treatment sa bahay, hindi ang panahon ng Medical period.

※Ang mga taong naggamot sa isang Hotel o institusyong medikal na naospital ay dapat humiling ng sertipiko ng panahon ng pagpapagamot nang direkta mula sa Hotel o institusyong medikal.

※Ang medikal na paggamot ay hindi ibibigay sa panahon bago ma-diagnose sa isang institusyong medikal. At hindi rin ito magiging sertipikikado sa pamamagitan ng sariling pagpapasya

 

(Halimbawa) Noong Oktubre 1, nagkaroon ng mga sintomas at nagpasya sa sarili na magpagaling sa bahay. Noong Oktubre 4, pumunta sa isang institusyong medikal at nagpasuri, Oktubre 5, na-diagnose na positibo sa COVID-19.

Oktubre 8, makikipag-ugnayan sa iyo ang Toyohashi Public Health Center upang kanselahin ang medikal na paggamot, ngunit nagpasya ka na manatili sa bahay hanggang Oktubre 10, ang home medical treatment ay mula Oktubre 5 hanggang Oktubre 8, kaya ang petsa ng pagtatapos ng home medical treatment ay hindi ilalagay.


 

ryouyoukikan 

Tungkol sa medical treatment certificate gamit ang My HER-SYS

Hiniling sa iyo ng lungsod ng Toyohashi na gamitin ang medical treatment certificate sa My HER-SYS (COVID-19 health condition input form) na maaaring makita sa inyong sariling smartphone upang maisulong ang maginhawa, mabilis at digital na pagbabago. 

 

Aplikasyon para sa pag-isyu ng Home Medical Certificate

Kung kailangan mong maisyuhan ng home medical certificate sa dahilan na hindi mo magamit ang MyHER-SYS, kaikailanganin mong mag-apply.

Ang petsa ng diagnosis ay nalalapat simula Setyempre 5, 2020 (Lunes) pataas.

Hindi kami maaaring mag-isyu ng medical treatment certificate para sa mga taong natuklasan na nahawaan pagkatapos ng Setyembre 26, 2022 (Lunes) at hindi nakatanggap ng abiso para sa COVID-19 diagnosis mula sa isang doktor.

 

Mga taong “priority observation” target na tinukoy ng lungsod ng Toyohashi Public Health Center (mga taong nakatanggap ng tawag mula sa health center para sa pag-obserba ng kalusugan) at ang mga taong nasuri na nahawaan simula ng Hunyo 1Setyembre 4, 2022 ay ipapadala mula sa public health center pagkatapos ng panahon ng medikal na pagpapagamot, kaya hindi kailangan ng aplikasyon.

 

Aplikasyon sa pamamagitan ng telepono

Makipag-ugnayan sa Medical Certificate Hotline

(0532-39-9119; Lunes~Biyernes 9:00am~5:00pm)

Mangyaring mag-ingat na huwag mag-dial ng maling numero upang hindi makaabala sa ibang tao. I-double check ang numero ng telepono bago ito i-dial.

Ang aplikasyon sa telepono ay lubhang . Hinihiling namin ang inyong kooperasyon, tulad ng pagtawag muli pagkalipas ng ilang oras. Sa oras ng aplikasyon, hihilingin namin ang iyong HER-SYS ID at address na magsisimula sa postal code.

 

Aplikasyon sa mismong tanggapan

Mangyaring direktang magpunta sa Toyohashi Public Health Center (Hoippu) 

2nd floor Kansensho Taisaku-shitsu. (Lunes~Biyernes 8:30 am~5:15pm)

Huwag kalimutan magdala ng ID at ihanda ang inyong HER-SYS ID kapag nagpunta sa tanggapan.

 

・Hindi naman mapapatunayan ang panahon ng home medical treatment hangga’t hindi pa ito natatapos, kaya mag-apply pagkatapos ng panahon ng pagpapagaling sa bahay.

 

・Ang aplikasyon ay kailangan gawin ng taong sumailalim sa medical treatment (o ng tagapag-alaga/magulang kung ang tao ay menor de edad)

 

・Ang mga indibidwal na for, tulad ng form mula sa mga insurance company ay hindi maaaring gamitin bilang patunay.

 

・Isang sertipiko lamang ang ibibigay para sa bawat aplikasyon. Kung kailangan mo ng higit sa isang kopya, mangyaring gumawa ng mga kopya sa pamamagitan ng pag-xerox nito. 

 

・Kung hindi ka nakatanggap ng diagnosis sa isang institusyong medikal at gumamit lamang ng test kit sa bahay, hindi ito mapapatunayan dahil walang naiulat sa public health center.

 

・Kung ikaw ay na-diagnose sa isang institusyong medikal ngunit hindi gumamit ng PCR/antigen test kit,  tinatawag na “deemed positive”, hindi ito mapapatunayan dahil walang naiulat sa public health center.

 

■Panahon hanggang sa pag-isyu

Para sa aplikasyon sa pamamagitan ng telepono, ipapadala ito sa sandaling makumpirma namin ang mga nilalaman.

Para sa aplikasyon sa pamamagitan ng direktang pagpunta sa tanggapan, ipapadala ito sa sandaling makumpirma namin ang mga nilalaman.

 

 

【Sa mga nag-aplay para sa pag-isyu ng home medical treatment certificate】

↓↓↓Papadalan kayo ng ganitong liham ↓↓↓

 

※ Ito ay isang sample ng isinalin na mga dokumento sa ibang wika. Mangyaring gamitin ito bilang isang reperensiya.

※ Ang mga dokumento na maaaring magamit bilang sertipiko ay nakasulat sa wikang Hapon lamang.

 sample1sample2

 

Makipag-uganayan sa Toyohashi Public Health Center
“Kansenshou Taisaku Shitsu”(TEL 0532-39-9112)