背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
Para sa 1st , 2nd dose ng pagbabakuna sa COVID-19

 

Mga taong makakatanggap ng bakuna

 • Mga taong may edad 12 taong gulang pataas

 ※ Maaaring kang mabakunahan mula sa araw bago ang ika-12 taong kaarawan.

  (Halimbawa)Kung ang ika-12 taong kaarawan ay Marso 20, maaari ka nang mbakunahan mula sa Marso 19.

 

Agwat ng pagbabakuna

 • Pagkatapos ng ika-1 pagbabakuna, ang ika-2 pagbabakuna ay karaniwang ibinibigay sa agwat ng 3 linggo.

 

Bayad para sa pagbabakuna

 • Libre ito.

 

Uri ng Bakuna

 • Monovalent vaccine para sa Omicron strain XBB.1.5(Pfizer)

 ※Kung nakatanggap ka ng ibang bakuna para sa iyong ika-1 na dosis, dapat ay hindi bababa sa 27 araw na pagitan bago matanggap ang bakunang ito bilang alternatibong ika-2 na dosis.

 • Takeda(Novavax)
 
 • Bilang isang patakaran, ang parehong bakuna ay dapat ibigay para sa una at pangalawang pagbabakuna, ngunit ang ibang bakuna ay maaaring ibigay kung natutugunan ang mga sumusunod na kinakailangan(※1~3)

 (※1)Kapag sinabihan ng doktor na mahirap ng tumanggap ng parehong bakuna sa pangalawang pagkakataon dahil sa malubhang epekto pagkatapos ng unang pagbabakuna, atbp.

 

 (※2)Kapag mahirap tumanggap ng parehong bakuna para sa una at pangalawang pagbabakuna dahil sa pagbaba ng distribusyon sa bansa at sa paglipat ng mga taong tumanggap ng pagbabakuna.

 

 (※3)Ang mga lalake na nasa edad 10~19 at 20~ na nakatanggapng Moderna vaccine sa 1st dose at gustong lumipat sa Pfizer vaccine para sa 2nd dose (Ang bihirang kaso ng pinaghihinalaang myocarditis opericardiris pagkatapos mabakunahan ng Pfizer at Moderna vaccine aynaiulat. Lalo na sa mga lalake na nasa edad 10~19 at 20~,ang Modernaay mas madalas na naiulat kaysa sa Pfizer.)

 • Ang paunang pagbabakuna para sa Janssen Pharmaceutical vaccine sy isang dosis lamang.Kung ang isang dosis ay nakumpleto sa ibang bansa, ituturing ito na nakumpleto mo na ang pangalawang dosis sa Japan, at kung ang dalawang dosis ay nakumpleto sa ibang bansa, ito ay ituturing na ang ikatlong dosis ay nakumpleto na sa Japan.

 

Lugar ng pagbabakuna

 

Daloy ng pagbabakuna

1.Matatanggap ang impormasyon

 Para sa mga taong nakatanggap na ng impormasyon sa pagbabakuna ay maaari nang magpabakuna.

  
2.Magpareserba at magpabakuna

 Para sa mga taong nais magpabakuna, gamitin ang mga paraan na nakasaad sa ibaba upang magpareserba.

 

Ⓐ.Pagpapareserba sa Toyohashi City WEB Reservation SiteToyohashi City COVID-19 Vaccine Call Center

.Reserbasyon sa pamamagitan ng direktang pagtawag sa institusyong medikal.

ⓒ.Reserbasyon gamit ang sariling sistema ng pagpapareserba ng institusyong medikal.

Mga Dapat Dalhin

 • Pre-examination form na may nakaprint na kupon para sa pagbabakuna(magkasama sa iisang papel)

 ※Ang impormasyong sinulat mo sa Pre-examination slip ay mahalagang impormasyon na ipaparating sa doktor, kaya mangyaring isulat ito nang may responsable.

 • Sertipiko ng pagbabakuna (temporary vaccination)※Kung kalilipat mo lang mula sa ibang lungsod, sertipiko ng pagbabakuna na nakuha mula sa dating lungsod o isang dokumento na nagpapakita ng mga natanggap na bakuna.
 • Magdala ng mga dokumeto na magpapatunay ng inyong pagkakakilanlan(Residence card, My Number card, Driver’s license, atbp.)
 ※Ang mga dokumeto na magpapatunay ng iyong pagkakakilanlan ay mga dokumento kung saan makukumpirma ang「Address・Pangalan・Araw ng kapanganakan

 

Authorization Letter

 Para sa mga taong nangangailangan, mangyaring i-click upang ma-download

 

Mga Dapat Pag-ingatan tungkol sa Pagbabakuna

 • Mangyaring magsuot ng damit na madaling mailalabas ang balikat.
 • Kung may lagnat (37.5℃ o mas mataas)o masama ang pakiramdam, mangyaring huwag nang ituloy ang pagpapabakuna at tawagan ang medikal na institusyon kung saan ka nagpareserba.
 • Ang mga batang may edad 12~15 taong gulang ay hindi mababakunahan kung walang pirma ng kanilang magulang ang pre-examination form.
 • I-check kung mayroon kang natanggap na ibang pagbabakuna (maliban sa influenza vaccine)sa loob ng dalawang linggo bago at pagkatapos ng araw ng pagbabakuna. ※Ang influenza vaccine ay maaaring ibigay sa parehong araw.

 

Pagsang-ayon kapag tumanggap ng pagbabakuna

 Ang pagbabakuna para sa Covid-19 ay hindi sapilitan.

 Mangyaring maunawaan na ang parehong resulta ng pagbabakuna ay upang maiwasan ang nakakahawang sakit at ang mga side effect bago magpasya kung magpabakuna.

 

Makipag-ugnayan sa

 Toyohashi City Covid-19 Vaccine Call Center

 TEL:050-3665-8129 araw-araw 8:30am~5:15pm

 Toyohashi Public Health Center(HOIPPU)Kansenshou Taisaku-Shitsu

 Lugar441-8539Toyohashi-shi Nakano-cho Nakahara 100