背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
Para sa 1st , 2nd dose ng pagbabakuna sa COVID-19 para sa mga bata

 

Mga makakatanggap ng bakuna

 • 5~11 taong gulang na bata

 ※Maaaring kang mabakunahan mula sa araw bago ang ika-5 taong kaarawan.

 (Halimbawa)Kung ang ika-5 taong kaarawan ay Marso 20, maaari ka nang mbakunahan sa Marso 19.

 

Agwat ng pagbabakuna(araw kung kailan maaaring magpabakuna)

 • Pagkatapos magpabakuna ng 1st dose, mangyaring tanggapin ang 2nd dose sa pagitan ng 3 linggo.

 ※Kung 3 linggo mahigit na ang nakalipas mula ng pagbabakuna, mangyaring tanggapin ang 2nd dose sa lalong madaling panahon. 

 

Bayad para sa pagbabakuna

 • Libre ito.

 

Uri ng Bakuna

 • Monovalent vaccine para sa Omicron strain XBB.1.5(Pfizer)(5~11 taong gulang)

 ※Kung nakatanggap ka ng ibang bakuna para sa iyong ika-1 na dosis, dapat ay hindi bababa sa 27 araw na pagitan bago matanggap ang bakunang ito bilang alternatibong ika-2 na dosis.

 ※Naiiba sa bakuna para sa edad 12 at mas matanda

 

Lugar ng pagbabakuna

 

Daloy ng pagbabakuna

1.Matatanggap ang impormasyon

 Para sa mga taong nakatanggap na ng impormasyon sa pagbabakuna ay maaari nang magpabakuna.

 Kung natanggap mo na ang impormasyon sa pagbabakuna, maaari ka nang magpabakuna sa sandaling matanggap mo ito.

 

2.Magpareserba at magpabakuna

 Para sa mga taong nais magpabakuna, gamitin ang mga paraan na nakasaad sa ibaba upang magpareserba.

 

 ⒶPagpapareserba sa Toyohashi City WEB Reservation Site・Toyohashi City COVID-19 Vaccine Call Center

 Ⓑ Reserbasyon sa pamamagitan ng direktang pagtawag sa institusyong medikal.

 Ⓒ Reserbasyon gamit ang sariling sistema ng pagpapareserba ng institusyong medikal.

Mga Dapat Dalhin

 • Pre-examination form na may nakaprint na kupon para sa pagbabakuna(magkasama sa iisang papel)
 • Boshitecho (Maternal ang Child Health Handbook)(Ang mga batang nasa preschool ay kailangan maitala sa boshitecho)※Kung walang boshitecho, mangyaring gamitin ang kalakip na COVID-19 vaccination certificate (para sa mga bata) 
 • Magdala ng mga dokumeto na magpapatunay ng pagkakakilanlan ng bata(Health Insurance card, Children’s Medical Expense Recipient Certificate, atbp.)※Ang mga dokumeto na magpapatunay ng pagkakakilanlan ng bata ay mga dokumento kung saan makukumpirma ang「Address・Pangalan・Araw ng kapanganakan」

 

Mga Dapat Pag-ingatan tungkol sa Pagbabakuna

 • Mangyaring magsuot ng damit na madaling mailalabas ang balikat.
 • Kung may lagnat (37.5℃ o mas mataas)o masama ang pakiramdam, mangyaring huwag nang ituloy ang pagpapabakuna at tawagan ang medikal na institusyon kung saan ka nagpareserba.
 • I-check kung mayroon kang natanggap na ibang pagbabakuna (maliban sa influenza vaccine)sa loob ng dalawang linggo bago at pagkatapos ng araw ng pagbabakuna.

 ※Ang influenza vaccine ay maaaring ibigay sa parehong araw.

 

Pagsang-ayon kapag tumanggap ng pagbabakuna

 Ang pagbabakuna para sa Covid-19 ay hindi sapilitan.

 Mangyaring maunawaan na ang parehong resulta ng pagbabakuna ay upang maiwasan ang nakakahawang sakit at ang mga side effect bago magpasya kung magpabakuna.

 

Makipag-ugnayan sa

 Toyohashi City Covid-19 Vaccine Call Center

 TEL:050-3665-8129 araw-araw 8:30am~5:15pm

 Toyohashi Public Health Center(HOIPPU)Kansenshou Taisaku-Shitsu

 Lugar441-8539Toyohashi-shi Nakano-cho Nakahara 100